Privacy Statement

V7 07-05-2021 | 12:53:14

 

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens van sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers, relaties en andere geïnteresseerden om acties op te zetten, samenwerkingen aan te gaan en hulp te bieden aan kinderen met een spierziekte. Ook gebruikt Spieren voor Spieren cookies. Spieren voor Spieren gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en verwerkt deze alleen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en vind je overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Spieren voor Spieren. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spieren voor Spieren?

Spieren voor Spieren verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • bankrekeningnummer (IBAN);
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • gezondheidsgegevens indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verkregen. Spieren voor Spieren registreert de toestemming.
  • e-mailadres;
  • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je

contact opneemt met ons).

Spieren voor Spieren verzamelt (persoons)gegevens direct bij jou.

Waarom verwerkt Spieren voor Spieren jouw persoonsgegevens?

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
Spieren voor Spieren legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Spieren voor Spieren in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Spieren voor Spieren als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten:
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een overeenkomst aangaan. Dit zijn gevers zoals donateurs, partners en actievoerders, maar ook ontvangers van financiering zoals onderzoeksinstellingen

Het informeren over activiteiten en het versturen van de nieuwsbrief:

Spieren voor Spieren houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Spieren voor Spieren kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.

Via de nieuwsbrief informeren wij al onze doelgroepen met relevant nieuws. Via de website www.spierenvoorspieren.nl kun je je abonneren op onze nieuwsbrieven. E-mailadressen worden toegevoegd aan de database in Mailchimp. Zodra er een aanmelding wordt gedaan, geef je automatisch toestemming om mails te ontvangen. Je ontvangt geen bevestigingsmail van Mailchimp. Omdat de e-mailadressen handmatig worden toegevoegd, zal er geen opt-in IP-adres of datum verschaft worden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een duidelijke link waarmee je je te allen tijde kunt afmelden. Ook kun je een afmeldverzoek mailen naar spieren@spierenvoorspieren.nl onder vermelding van ‘Afmelding nieuwsbrief’.

Fondsenwerving en het organiseren van evenementen en activiteiten
Hieronder vallen de persoonsgegevens die Spieren voor Spieren verwerkt in het kader van het organiseren van (fondsenwerving) evenementen en andere activiteiten vanuit Spieren voor Spieren. Spieren voor Spieren verwerkt bijvoorbeeld gegevens voor het sturen van promotiematerialen, het in contact komen met vrijwilligers, het aangaan van samenwerking met derde partijen en het voeren van de donateursadministratie.

Het kunnen verstrekken van onze diensten
Wij verzamelen persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, het doen van onderzoek en het verzorgen van concrete hulp. Zo verzameld Spieren voor Spieren persoonsgegevens om reizen aan te bieden en subsidies te kunnen verstrekken aan patiënten.

Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Spieren voor Spieren geregistreerd.

Spieren voor Spieren gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Social media

Spieren voor Spieren heeft eigen kanalen op social media. Zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Instagram. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor het Spieren voor Spieren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Spieren voor Spieren gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Spieren voor Spieren maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Spieren voor Spieren maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Spieren voor Spieren gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je je bezwaar per e-mail kenbaar maken via spieren@spierenvoorspieren.nl onder vermelding van ‘Afmelding gerichte info via Facebookplatform’. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Het optimaliseren van de Sporten voor Sporten website en e-mail
Om de inhoud van de e-mails van Spieren voor Spieren te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Spieren voor Spieren om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Spieren voor Spieren worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement

Het voldoen aan een wettelijke verplichtingen:
Spieren voor Spieren verwerkt daarnaast persoonsgegevens als zij daartoe een wettelijke plicht heeft. Zo moet Spieren voor Spieren persoonsgegevens bewaren in haar financiële administratie op grond van belastingwetgeving. Ook zal zij gegevens verstrekken aan bevoegde autoriteiten als zij daartoe een rechtmatige vordering ontvangt.

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online platform van Spieren voor Spieren (sportenvoorspieren.nl). Dit gebeurt op basis van toestemming die je zelf geeft of vanwege het gerechtvaardigde belang van Spieren voor Spieren. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Spieren voor Spieren jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

 Je kunt je toestemming te alle tijden intrekken door een mail te sturen naar spieren@spierenvoorspieren.nl.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Spieren voor Spieren jonger is dan 16 jaar, zal Spieren voor Spieren, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Spieren voor Spieren niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op welke wijze verwerkt Spieren voor Spieren persoonsgegevens?

 Spieren voor Spieren verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Spieren voor Spieren u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Spieren voor Spieren ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Spieren voor Spieren gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Spieren voor Spieren haar database up-to-date.

Gegevensdeling met derden

Spieren voor Spieren schakelt soms zakelijke dienstverleners in om onze doeleinden te kunnen bereiken. Spieren voor Spieren maakt afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden als dit niet strikt noodzakelijk is.

Spieren voor Spieren kan jouw persoonsgegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Verder verstrekt Spieren voor Spieren persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst.

Spieren voor Spieren verwerkt persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie. Mochten er persoonsgegevens buiten de EEA worden doorgegeven, dan zorgt Spieren voor Spieren dat er passende waarborgen zijn getroffen om te voldoen aan de vereisten uit de AVG.

Gegevens bij actiestarters, deelnemers en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Spieren voor Spieren. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Spieren voor Spieren, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Spieren voor Spieren respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Bewaartermijnen

Spieren voor Spieren bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wettelijke bewaartermijnen en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Bijvoorbeeld: Versturen van een nieuwsbrief 

Gebruikelijk is om eens per 4 weken de database te schonen en alle e-mailadressen van de betrokkenen die zich uitgeschreven hebben, te verwijderen. 

Technische beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voor een zorgvuldige omgang daarmee, heeft Spieren voor Spieren passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Spieren voor Spieren passende beveiligingstechnologie toe. Via haar verwerker Kentaa maakt Spieren voor Spieren gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Spieren voor Spieren deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat noodzakelijk en geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Spieren voor Spieren neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt je persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen, beperken en verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. Daarvoor kun je een inzage- of correctieverzoek sturen aan Spieren voor Spieren via het mailadres  spieren@spierenvoorspieren.nl of onderstaand postadres. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.

In het geval u Spieren voor Spieren vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Spieren voor Spieren zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Spieren voor Spieren te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Spieren voor Spieren uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Spieren voor Spieren u over de reden daarvan.

Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en Spieren voor Spieren verzoeken om je gegevens over te (laten) dragen. U kunt uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook daarvoor neem je contact met ons op via ons mailadres spieren@spierenvoorspieren.nl of via het onderstaande postadres. U kunt via dit email adres tevens bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Spieren voor Spieren per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt.

Spieren voor Spieren maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling.

Hou er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Bijvoorbeeld als Spieren voor Spieren je identiteit niet op een andere manier vast kan stellen of bij meer ingrijpende verzoeken. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en pasfoto onleesbaar maakt. Je kunt voor een veilige kopie bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ van de Rijksoverheid gebruiken die je op je telefoon kunt downloaden.

Stuur jouw verzoek naar:

Spieren voor Spieren

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

T.A.V. PRIVACY OFFICER

Of per email aan spieren@spierenvoorspieren.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Spieren voor Spieren helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spieren voor Spieren. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Spieren voor Spieren. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Website

 Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest

gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting

van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens

van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen

van informatie.

Privacybeleid van derden

Op de website van Spieren voor Spieren kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Spieren voor Spieren behorende, websites. Spieren voor Spieren kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om altijd op de hoogte te zijn van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, een email sturen naar spieren@spierenvoorspieren.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Klachten

Wat is de klachtenprocedure bij Spieren voor Spieren?
Er is een klachtenprocedure opgesteld waarin de behandeling van klachten wordt beschreven. Wij zijn er als organisatie bij gebaat onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze achterban. Daarom horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze procedures dan zo nodig kunnen bijsturen.

Hoe kun je jouw klacht bij Spieren voor Spieren kenbaar maken?
Door een mail of brief te sturen naar: Spieren voor Spieren, t.a.v. klachtencommissie, Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht of spieren@spierenvoorspieren.nl Of door jouw klacht telefonisch door te geven. Dit kan op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via 030 2273444.

Wat mag je, na het indienen van een klacht, van Spieren voor Spieren verwachten?
Een schriftelijke klacht wordt direct uitgezocht en binnen 3 weken schriftelijk beantwoord. Mocht de klacht niet helemaal duidelijk zijn, dan nemen wij eerst contact met je op. Een telefonische klacht wordt zo mogelijk direct telefonisch afgehandeld, eventueel gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Als de klacht niet direct uitgezocht kan worden, wordt er een terugbelafspraak gemaakt of word een schriftelijk antwoord binnen drie weken toegezegd. Als de klacht niet naar wens is afgehandeld, dan verzoeken wij je een brief te sturen naar: Spieren voor Spieren, Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht of spieren@spierenvoorspieren.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 6-5-2021

Spieren voor Spieren behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden. De oude versie van onze privacyverklaring is hier te vinden.